วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2550

beautyประวัติของเรา

ชื่อ นางอัมพร นานคงแนบ เลขที่ 89
นิคเนม อ๋อย เกิดที่ ขอนแก่นบ้านเฮา

ปัจจุบันที่อยู่ 9/4 หมู่ 2 ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ประวัติการทำงาน

* ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลและผดุงครรภ์ที่โรงพยาบาลขอนแก่น พ.ศ.2520
จบการศึกษาจากวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ พ.ศ. 2520

* จบพยาบาลและผดุงครรภ์จากวิทยาลัยพุทธชินราชพิษณุโลก พ.ศ. 2535
*ตำแหน่งพยาบาลเทคนิค5 โรงพยาบาลขอนแก่น

* ย้ายมาปฏิบัติราชการตำแหน่งพยาบาลเทคนิค6 ที่โรงพยาบาลวัดเพลง พ.ศ.2537

* ปัจจุบัน ศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( ต่อเนื่อง ) รุ่น 16 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีราชบุรี
ขณะนี้จบการศึกษาแล้ว กลับมาปฏิบัตงานที่โรงพยาบาลวัดเพลง ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานห้องผ่าตัดและปฏิบัติงานพยาบาลวิชาชีพอุบัติเหตุฉุกเฉิน

สามีและลูกๆ
ครอบครัว

คู่ชีวิต นายวินิจ นานคงแนบ อดีตรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
วิทยาลัยพยาบาลจักรีรัช ราชบุรี

ปัจจุบันเป็น อ.บ.ต.หมู่ 2 ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

ลูกๆ 2หญิง 2ชาย มีหลาน หลานย่า หลานยาย

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2550

งานเดี่ยวดนตรี

สาระและจุดมุ่งหมายของศิลปะศาสตร์
พระเทพ (ประยุทธ์ ปยุตโต) กล่าวถึงสาระ และจุดมุ่งหมายของศิลปะศาสตร์ดังนี้
ศิลปศาสตร์ ถึงจะแตกแขนงเป็นวิชาการต่าง ๆ มากมายหลายประการก็ตาม แต่ในที่สุด มันก็รวมลงที่รากฐานของมันเป็นอันเดียวคือ การมีสัจจะธรรมเป็นรากฐาน และสัจจะธรรมเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ด้วยปัญญา ดังนั้นหลักการทั้งหมดจึงมาบรรจบกันที่สิ่งซึ่งเป็นแก่นแท้ของการศึกษาศิลปะศาสตร์ คือ การที่จะต้องพัฒนาปัญญาขึ้นมาให้รู้ “ศิลปะศาสตร์” จนถึงรากฐานคือ สัจจะธรรม
ความสำเร็จของศิลปะศาสตร์อยู่ที่สัจจะ จริยะ และศิลปะ
เรามาพูดถึงรากฐานของศิลปะศาสตร์ว่าได้แก่ สัจจะธรรม ก็คือรู้สิ่งที่เป็นแกนเป็นรากฐานเมื่อเกิดปัญญารู้ในสัจจะธรรมแล้ว นำความรู้นั้นมาใช้ก็ปฏิบัติต่อชีวิต ปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายรอบตัว ต่อธรรมชาติ ต่อสังคมโดยถูกต้อง ซึ่งเป็นไปตามหลักความจริงธรรมดาว่า คนจะปฏิบัติต่อสิ่งใดได้ถูกต้องก็จะต้องรู้จักสิ่งนั้น เมื่อเรารู้จักสิ่งนั้นแล้วเรานำความรู้นั้นมาใช้ เราก็ปฏิบัติต่อสิ่งนั้นถูกต้อง ปฏิบัติต่อโลกถูกต้อง ต่อชีวิตถูกต้อง ต่อประสบการณ์ต่าง ๆ ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ถูกต้อง
การนำความรู้ในสัจจะธรรมมาใช้ ซึ่งทำให้ดำเนินชีวิตและปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายอย่างถูกต้องนั้นเองคือ สิ่งที่เรียกว่า จริยธรรม
ความเป็นศิลปะ ได้แก่ ความถนัดจัดเจนแคล่วคล่องในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลที่ต้องการดังนั้นคนที่มีศิลปะก็จึงสามารถที่จะนำเอาความรู้มาใช้ปฏิบัติให้เกิดผล ตรงข้ามกับคนบางคนซึ่งทั้งที่รู้แต่ไม่มีศิลปะ ทำแล้วก็ไม่เกิดผลที่ต้องการหรือไม่ได้ผลดี
ศิลปะนี้เป็นตัวแทรกสำคัญ สำหรับใช้คู่กันกับจริยธรรม จริยธรรมเป็นตัวการนำความรู้ มาปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลดีแก่ชีวิตตามวัตถุประสงค์ ส่วนศิลปะก็คือความแคล่วคล่องชำนาญจัดเจนในการปฏิบัติ ที่จะให้การใช้ความรู้สำเร็จผลอย่างนั้น
ด้วยเหตูผลนี้ ศิลปศาสตร์ จะสำเร็จประโยชน์ตามความหมาย ตามเนื้อหาสาระ และตามความมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิผลก็ต่อเมื่อได้ศึกษาจนเข้าถึงสัจจะธรรมแล้วปฏิบัติถูกต้องโดยเป็นไปตามจริยธรรม และลงมือจัดทำอย่างมีศิลปะ

ผู้บรรลุจุดหมายของศิลปะศาสตร์
ศิลปะศาสตร์อำนวยคุณค่าที่แท้จริง คือ แก้ปัญหาของมนุษย์และแก้ปัญหาของสังคมได้ทำให้มนุษย์พัฒนาขึ้นมา พ้นปัญหา พ้นทุกข์ ประสบความสุข มีอิสรภาพ การที่มนุษย์เข้าถึงอิสรภาพนี้แหละ เป็นจุดหมายชั้นสุดท้าย ซึ่งเป็นจุดหมายที่แท้และสูงสุดของชีวิต
สาระสำคัญ 3 อย่างที่กล่าวมานี้คือ คุณสมบัติของบัณฑิต คนที่ศึกษาจบจริง ๆ จะต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการ
1. มีปัญญา รู้ถึงสัจจธรรม
2. ใช้ความรู้นั่นดำเนินชีวิต โดยปฏิบัติตนและปฏิบัติต่อสิ่งทั้งหลายได้ถูกต้องเกิดผลดีแก่ชีวิตและสังคมด้วยจริยธรรม โดยมีศิลปะ
3. เข้าถึงจุดหมายของชีวิต คือแก้ปัญหาได้ พ้นทุกข์ พ้นปัญหา ประสบอิสรภาพ
โดยสรุปคำว่า ศิลปศาสตร์ คือ วิชาการที่ต้องใช้ความสามารถทางสติปัญญาเป็น เครื่องพัฒนาสติปัญญา และยกระดับจิตใจของผู้เรียนให้เข้าถึงอิสรภาพเป็นเสรีชน ผู้เพียบพร้อมด้วยความดีงามล้ำเลิศทางปัญญาและจริยธรรม ซึ่งจะเป็นผู้สร้างสรรค์ประโยชน์สุขแก่ชีวิตและสังคมได้อย่างแท้จริง

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ตอบคำถาม


ตอบคำถามสุนทรียศาสตร์

1. สุนทรีศาสตร์หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยความงามซึ่งครอบคลุมถึงความงามในธรรมชาติและความงามในผลงานที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นงานศิลปกรรม ตลอดจนความงามของกระบวนการสร้างผลงานนั้นด้วย
2. สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์อย่างไร
ตอบ ศึกษาสุนทรียศาสตร์มีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจ ความงามเป็นสิ่งเร้าที่ทำให้มนุษย์เกิดความรู้สึกพึงพอใจในด้านบวกเสมอ จึงมีประโยชน์หลายประการดังนี้
2.1 ส่งเสริมกระบวนการคิด การตัดสินความงามอย่างสมเหตุสมผล
2.2 ช่วยกล่อมเกลาให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน มองโลกในแง่ดีอย่างมีเหตุผล
2.3 เสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กว้างขวางเพื่อการดำรงอยู่อย่างสันติสุข
2.4 ส่งเสริมแนวทางในการแสวงหาความสุขจากความงามของสิ่งต่างๆทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม
2.5 ส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของสรรพสิ่งและการบูรณา การเพื่อการประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์กับชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุผล และความรู้สึกที่สอดคล้องกัน

3. สุนทรียศาสตร์มีประโยชน์อย่างไรต่อวิชาชีพพยาบาล
ตอบ 1. ดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยด้วยจิตใจอ่อนโยน
2.ให้มองโลกในแง่ดีมีเหตุผล
3. ส่งเสริมขบวนความคิดมีเหตุผล
4. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์สุนทรียะให้กว้างไกลในการดูแลผู้ป่วย
5. นำความรู้ที่เรียนมาดูแลผู้ป่วยและชีวิตประจำวันได้
6. มองเห็นทัศนที่กว้างไกล

วันพุธที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2550

ดนตรี


ดนตรีพื้นเมืองอีสาน

ภูมิประเทศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นที่ราบสูง ค่อนข้างแห้งแล้ง เพราะพื้นดินไม่เก็บน้ำ ฤดูแล้งจะกันดาร ฤดูฝนน้ำจะท่วม แต่ชาวอีสานนั้นส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา และมีนิสัยเป็นคนชอบสนุกสนาน จึงหาความบันเทิงได้ทุกโอกาส การแสดงของภาคอีสาน มักเกิดจากกิจวัตรประจำวันหรือเกิดจากประเพณีตามฤดูกาล โดยจะเห็นได้จาก การแสดงต่างๆ เช่น เซิ้งบุญบั้งไฟ เซิ้งแห่นางแมว การฟ้อน รำ ต่างๆ ลักษณะการแสดงซึ่งเป็นลีลาเฉพาะชาวอีสาน คือ ลีลาและจังหวะการก้าวท้าว มีลักษณะคล้ายเต้ยแต่นุ่มนวล มักเดินด้วยปลายเท้าและสะบัดปลายเท้าไปข้างหลังสูง เป็นลักษณะของการเซิ้ง ดนตรีอีสาน ถือว่า เป็นเครื่องดนตรีประจำท้องถิ่นของชาวอีสาน มีการประดิษฐ์จากวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติ และหาได้ตามท้องถิ่นได้ง่าย ดนตรีพื้นเมืองอีสานสามารถแบ่งออกตามลักษณะของเครื่องดนตรี ได้ 4 ประเภท คือ

1. เครื่องดีด ได้แก่ พิณ
2. เครื่องสี ได้แก่ ซออีสาน
3. เครื่องตี ได้แก่ โปงลาง กลองยาว เกราะ ฯลฯ
4. เครื่องเป่า ได้แก่ แคน หึน เป็นต้น
ดนตรีอีสาน ส่วนใหญ่แล้วการบรรเลงจะเป็นลักษณะแบบชาวบ้านไม่มีแบบแผนมากนัก ใช้ในการประกอบการแสดง ในงานรื่นเริง สนุกสนาน หรือ ใช้ในพิธีกรรมของชาวอีสาน